Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm bilancěrujo na pósejźenju w Sěpem wuspěšnu jadnolětnu źěłabnosć

Zachadnu sobotu su wótpósłane Serbskego sejma hobradowali w serbskej jsy Slěpe slědny raz w lěśe 2019. Slěpjański šołta Reihard Bork jo huwitał wótpósłanych Serbskego sejma a wšyknych pśibytnych gósći w Slěpem. W swójich póstrownych słowach jo rozpšawił wó wjelgin hobšyrnem rěcnem kubłanju za źiśi a młodosnych z pomocu Witaj a 2plus, kenž jo se pśez gmejnske granicy derje pśiwzeło, ako teke wó cesnoamtskem a gmejnskem angažemenśe pśi huknikojskem transporśe, kenž wót boka stata w dosegajucej měrje zawěsćony njejo. Z hopšawnjoneju gjardosću jo powědał teke wót hobšyrnego serbskego towaristwowego žywjenja na městnje.

Pótom jo Serbski sejm zgromadnje glědał slědk na lěto połne źěła, ale jo se teke wjaslił póstupam a huspěcham. Huznamny źěl pominanjow sejma na kraj Saksku jo se do koaliciskego dogrona pśiwzeł, na pśikład pśipóznaśe Serbšćiny ako drugu cuzu rěc mimo nadalej prakticěrowanego serbskorěcnego kubłanja na maminorěcnem niwowje. Mimo togo pomina se Mjeńšynowy sekretariat styrich awtochtonych mjeńšynow w Nimskej, pó tom až jo se Serbski sejm hobrośił na zwězkowe kněžarstwo, wót zwězkoweje kanclaŕki a wót frakciskich pśedsedarjow w Zwězkowem sejmje pśesajźenje ratifizierowanja ILO 169 hyšći w toś tej legislaturnej perioźe. Wótpósłane su se teke pśihobrośili pśichodoju a pśiducemu lětoju 2020 z tym, až deje se w źěłowem planje konkretizěrowaś pśiducne śěžyšća. Mimo togo jo se hutwórił financny huběrk k zawěsćenju źěłazamóžnosći Serbskego sejma. Tejerownosći dajo Serbski sejm swójomu huběrkoju „wustawa/pšawo“ do nadawka, chopiś z rozgronami ze zastupnikami cerkwjow w serbskem sedleńskem rumje, aby se we wósadach zawěsćili serbske rěcne rumy. Wobej wjelikej cerkwi matej w serbskem luźe, kenž jo wjelgin nabóžnje pregowany, wósebny huznam a stakim husoku, pśedewšym teke historisku zagronitosć za zdźaržanje, wóžywjenje a zmócnjenje serbskego cerkwinego žywjenja.

Wó wósebne adwentne pśechwatanje jo se póstarało slěpjańske Dźěćetko, kenž jo parlamentarijarjow a gósći w swětocnej śišynje z pšuśikom žywjenja žognowało, což pśinjaso strowje a derjeměśe.

Serbski sejm zarědujo stwórtk 06.02.2020 zeg. 19:30 w Njebjelćicach za górnołužyske a wšykne zajmowane luźe informaciske zarědowanje k temje „Jadno lěto Serbski sejm a pśichod“, pśi comž mógu se pśibytne informěrowaś wó źěłabnosći Serbskego sejma a swóje glědanja do źěła sejma zapletaś. Termin za zarědowanje samskego formata w Dolnej Łužycy se hyšći k wěsći dajo.

Slědk