Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbska debata - se mjazy sobu skšuśiś!

Pśi stwórtej podiumowej diskusiji „Chto zastupujo serbski lud? Pśichod politiskeje participacije“ 10. maja we Wórjejcach jo dr. Hagen Domaška ako wót Serbskego sejma delegěrowany pódiumowy gósć hujasnił, až mjazsobne skšuśenje wjele serbskich iniciatiwow a zwězkow situacija za serbski lud buźo se docełego pólěpšyś a jo gronił: „Za pódlańske hobstaśe Domowiny a Serbskego sejma dej płaśiś formula ‚1 plus 1 jo 3‘. Gaž Serbski sejm kazniski ramik za serbski lud rozšyrijo, pótom wóznamjenijo to wěcej móžnosćow za Domowinu. Gaž Domowina k wólbam drugego Serbskego sejma napomina, zmócnijo wóna jogo reputaciju a jogo jadnańsku bazu napśeśiwo statoju. Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z.t. wiźi se ako zastupnistwo zajmow. Źěło na toś tyma rowninoma móžo ramikowe wuměnjenja twóriś, kótarež su za serbski pśichod trjebne.“

Pśedsedaŕ Domowiny, Dawid Statnik, jo wobkšuśił, až su rozgrona ze Serbskim sejmom kuždy cas móžne, tak dłujko ako su wót mjazsobnego respekta pregowane. Hagen Domaška jo hoblutował, až toś ten respekt slědne lěta njejo był stawnje dany. Z pśiducymi wólbami lěta 2024 do drugego Serbskego sejma pak ma póglěd do pśichoda hyś. Serbski sejm žycy sebje huraznje pó móžnosći šyroku pódpěru Domowiny pśi zestajenju kandidatow, hobglědowanju wólbow a hobźělenju na wólbch.

Jan Budar, direktor na organizaciji debatow hobźěloneje Załožby za serbski lud, jo pokazał na to, až wjele z pśi debaśe citěrowanych informacijow a dokumentow ze slědnych 20 lět šyrokeje serbskeje zjawnosći, wósebnje młodej generaciji, cesto znatych njejo, toś jadna se wó insiderowu wědu. Serbski sejm póbitujo załožbje, pśi rozšyrjenju pomjenjonych informacijow pomagaś.

Z debatami wiźi Serbski sejm swój zaměr zhopšawdnjony, až se zasadne pšašanja a problemy serbskego žywjenja zjawnje a moderěrowane diskutěruju, a źěkujo se zarědowarjam. Dr. Roland Löffler, direktor Sakskeje krajneje centrale za politiske kubłanje, jo pokšacowanje Serbskeje debaty pódpěrował.

Swětocne wólbne napominanje za wólby do drugego Serbskego sejma wótmějo se 12. maja wót 14 zeger w Běłej Wóźe na swěźeńskem terenje pśi Wódowem tormje.

Slědk