Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Sejmowa iniciatiwa a Rada starostow pśedstajitej se Serbskej raźe Bramborskeje

Na pśepšosenje Rady za serbske nastupnosći pśi góźbje jeje 18. pósejźenja, dnja 21.3. w bramborskem krajnem sejmje, stej Iniciatiwa za demokratiski legitiměrowane serbske ludowe zastupnistwo a Rada starostow tomu gremijoju stojałej k dispoziciji za pšašanja. Rada jo se kśěła informěrowaś wó koncepśe a stawje procesa ku parlamentoju. Na wjele pšašanjow jo se wótegroniło a młoge njerozměśa su se pśi tom wótpórali.

18. pósejźenju doprědka stajonej dypka dnjownego pórěda, rozmjej nowela šulskego póstajenja (z ako minimum póstajonymi licbami huknikow) a póstajenje za bilingualnu hucbu, pódajotej z glědanja iniciatiwy dobre móžnosći k nawězanjeju za nuznje trěbne hobšyrne ludowe zastupnistwo serbskego luda napśeśiwo zajmam doněntejšnych partikularnych zastupnistwow, což pomina a zawěsćijo pó hustawje garantěrowane jadnake hobjadnanje Serbow a Nimcow w realiśe. Na póstajeńske nowele se pśikładnje póśěgujucej stej iniciatiwa a rada starostow hustajiłej, až kuždycki jadnotliwy serbski huknik musy rowno tak kaž kuždy nimski swóju ludowu rěc w šuli huknuś móc, a wónej pódpěrujotej stakim teke tu do togo angažěrowano pśednjasonu starjejšejsku iniciatiwu ku tej noweli. W swětle rownohobjadnanja jo kuždycka póstajona minimalna licba huknikow pó hustawje njemóžna! Rowno tak njeznjaso se za biligualnu hucbu, až měli se pó wót ministerstwa pśedstajonem měnjenju te serbske pórucenja tak „kaž spańske pórucenja hobglědowaś“, ale jano te nimske pórucenja wěcowneje hucby maju se ako pśirownanje hužywaś.

W dalšnej diskusiji jo se mjazy zastupnikami Serbskeje rady, iniciatiwy Serbski sejm, Rady starostow a pśez pśedsedarja zastupjoneje Domowiny pokazała jadnota měnjenja we tom, až dejał serbski lud zjawnje demonstrěrowaś zgromadne źěło k dojśpiśu swójich cilow. Wósebnje cłonki rady su togodla wabili za dialog mjazy sejmoweju iniciatiwu a Domowinu. Hobej stronje stej pśigroniłej, až stej zwólniwej ku zgromadnemu dialogoju. Za dalejwjeduce rozgrona jo Serbska rada pšosyła wó nadrobnjejše huźěłanje pśiducych kompetencow, źěłoweje wašni, strukturow a wótmyslonego poměra planowanego Serbskego sejma ku bramborskej Serbskej raźe a drugim gremijam.

Slědk