Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Pósejźenje Serbskego sejma

Dnja 14. apryla jo Serbski sejm w Mrocnej/Pretschen hobradował. Mrocna lažy pśi połnocnej kšomje Dolneje Łužyce a jo se w lěśe 2016 sama huznała, až pśisłuša serbskemu teritoriju. Pśi huchójźowanju pó jsy z Güntherom Thiele a dalšnymi hobydlarjami jo se wótpósłańcam pśedstajiło huspěšne huwiśe jsy w zajźonych lětach a jo se napominało pomogaś, aby se pśisłušnosć do sedleńskego teritorija źeńk a wěcej ze žywjenim napołniło.

Sejźenje jo se zachopiło z kradu zajmnym zawjeźenim a intensiwneju diskusiju z Dieterom Freihoffom, zagronitym za serbske nastupnosći we wokrejsu Dubja-Błota, a Utu Hentšeloweju, cłonkom Serbskeje rady w Bramborskej, wósebnje wó serbskej identiśe a samopóstajowanju wó tom we jsach, kaž tež wó situaciji serbskich kubłańskich pórucenjow w regionje ako teke w Bramborskej a tejerownosći wó móžnosćach sobustatkowanja pśi rosudach pśez naš lud.

Pśepšosony jo hušej togo był ewangelski faraŕ Stefan Branig. Faraŕ Branig jo ze swójim Ewangelskim šulskim zgromaźeństwom Dolna Łužyca gGmbH wót lěta 1992 južo 7 šulow, 3 źiśownje a 5 hortow w lichotnem nosaŕstwje natwarił. Wón jo hulicował wó swójich nazgónjenjach pśi załoženju kubłańskich institucijow w lichotnem nosaŕstwje a jo se zwólniwy hugronił, pódpěrowaś natwaŕ swójskich serbskich šulow.

Diskutěrowane a hobzamknjone buchu póžedanja wó pšawocasnem znicenju zapiska wólarjow, ako tež wó pśiměrjenju hobzamknjenjow ku konstituěrowanju sejma: W manifesće jo se konkretizěrowała rola nimskeje rěcy w sejmje a w hupominanju zastupnistwa jo se huzwignuła konsekwenca na móžnosći samopóstajowanja. Hušej togo jo se źěk Domowinje a drugim institucijam jasnje tež na pśichod husměrił ze šmarnjenim huzbytnego słowa „doněntejšne".

Dalej su pókšacowali z huměnu nazgónjenjow k pśigótowanju kubłańskego wjeraška lětosa nazymu ako tež statnych dogronow k etablěrowanju korporacije serbskego luda a jogo pšawow a winowatosćow, ako teke z diskusiju wó pśigódnych puśach za hutwórjenje měnjenjow a rozsudow w serbskem luźe.

Slědk