Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Pógóršenje bramborskeje hucby serbskeje rěcy njejo akceptabelne

W wótwórjonem lisće napomina serbska parlamentowa iniciatiwa Serbski Sejm bramborske kněžarstwo, spušćiś plany k póhušenju minimalneje licby huknikow na serbskej hucbje a za to se pśihobrośiś aktualnym diskusijam k zmócnjenju rěcy ako jadneju z nejwažnjejšych słupow serbskeje identity.
Zrazom zwoła iniciatiwa wšyknych Serbow a jich pśijaśelow, aby se hobźělili na pódpismowej akciji Rěcnego centruma Witaj (RCW) w Chóśebuzu.

Slědk