Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Parlament Serbow w Nimskem zwězkowem sejmje

Serbski sejm, z lichotnych, jadnakich a direktnych huzwólenjow hurosćone ludowe zastupnistwo Serbow we Łužycy, jo źinsa w Nimskem zwězkowem sejmje w Barlinju zmakała bramborskego cłonka Zwězkowego sejma Keta Abrahama (MdB), kótaryž jo zastupujucy cłonk parlamentariskeje pśirady Załožby za serbski lud. Serbski sejm jo prědne a doněnta jadnučke demokratiski huzwólone ludowe zastupnistwo w stawiznach Serbow we łužyskem tśikrajowem regionje a wiźi se mjazy drugim ako pśirodny pósrědnik ku granicujucym susednym krajam.

Temy rozgrona su byli śěžyšćowe projekty Serbskego sejma ako na pśikład AKTIS Media-projekt – jaden medialny pilotowy projekt za cełu Europu z granice pśestupujuceju seśu za młodych luźi, kenž ma wót lěta 2024 na start hyś. Mimo togo su se pśepowědali IANUA-šulski projekt, kótaryž jo se w Njebjelčicach iniciěrował, ako teke uniwersitny projekt ETULIS-tśi kraje ku granice pśestupujucemu nimsko-česko-pólskemu zgromadnemu źěłu na pólu kubłanja. Nadgódnotu serbskeje rěcy a pśez lětźasetki zrosćone sebjewědobnje serbskich sobuwobydlarjow stej se huzwignułej wót Domaša Čornaka, kenž jo był wěcej ako 30 lět šołta „za źiśiźiśi gódneje gmejny“.

Projekty su se pśedstajili ako integralny hobstatk ramikowego programa LUSATIA GLOW (łužyske swěśenja), kótaryž se wót łoni pśez Serbski sejm ako strategiskego partnarja pód pjerowodom Brüsselskego gibanja SLAVONIC EUROPE (SE) w Brüsselu, Drježdźanach, Budyšynje a Praze pódpěrujo wót EU-institucijow a EU-cłonskich statow. Nowa jo serbska perspektiwa tak pomjenjonego „łužyskego modela“, pód kótarejuž deje se cełoeuropske projekty pśez granice zachopiś. Pla aktualnje něźi 20.000 powědajucych Serbow su diferencěrowane rěcne toole do wěcejrěcnego programa zapśěgnjone.

Wósebne śěžyšćo rozgrona z Knutom Abrahamom (MdB) jo było młoźinske źěło Serbskego sejma, kótarež se na wósebny part hoplěwa wót serbskego ludowego zastupnistwa a ku kótarejž su se hugronili pśibytne młode zastupniki noweje generacije Serbskego sejma wósobinski. Dalšna paleca tema jo była dialog Serbskego parlamenta z 24 wólonych wótpósłańcow, pśecej 12 z Dolneje Łužyce a 12 z Górneje Łužyce, ze serbskim zwězkom Domowina – Zwězka Łužyskich Serbow z.t. wó parlamentariskej strukturnej změnje we Łužycy, ako teke k turistisko-góspodaŕskim pšašanjam. „To namakajośo pśi mnjo wótwórjone źurja“, jo huzwignuł Knut Abraham (MdB). Dalšne rozgrona Serbskego sejma na europskej rowninje maju slědowaś.

Slědk