Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Pśepšosenje na diskusiju wó projekśe „Serbski kubłański system pśichoda“

Južo dłujko cynje sebje młoge aktery a angažěrowane Serby mysli wó tom, kak by se dało serbske šulske kubłanje pólěpšyś. Głowny zaměr pśi tom jo, na jsach, we familijach a dalšnych krejzach, w kótarychž se hyšći wšednje serbski powěda, serbsku rěc zdźaržaś a ju tam, źož jo se zgubiła, wózroźiś. Ideje du wót punktuelnych pólěpšeńskich naraźenjow w hobłuku statnego šulskeho systema pśez zwězk serbskich šulow a pśedstawy k serbskim priwatnym šulam až k daloko segajucej zjawnopšawniskej kubłańskej awtonomiji z hobšěrnym hugótowańskim rumom.

Iniciatory Serbskego sejma a dalšne su byli mjazy drugim lětosa w aprylu na głownej zgromaźinje Domowiny - Zwězka Łužyskich Serbow z.t. Tam jo Domowina sebje ambicioněrowany zaměr stajiła, až do kóńca stolěśa 100.000 serbski powědajucych dojśpiś. Togodla su mjenowane iniciatory zmužnje naraźili krok k južo dawno diskutěrowanej kubłańskej awtonomiji. Rezonanca jo była dobra a wšake ideje buchu konkretizěrowane. Hušej togo su se wósebnje pšašali hucabniki tych iniciatorow, kak maju se wóni zapśěgnuś. Skóńcnje jo se pśigótował projektowy koncept, kótaryž comy rady z Wami wšyknymi zgromadnje diskutěrowaś.

Pśedwiźone jo, wót renoměrowanego fachowego instituta wótpowědny wědomostny koncept zgótowiś daś. We njom maju se wšykne pšašanja a warianty hobjadnaś, kak mógał se serbski kubłański system nejlěpjej hugótowaś. Wšakorake warianty maju se nejpjerwjej nagromaźiś a pód nejwšakorakšymi aspektami pśepowědaś, na pśikład zagronitosć planowanja šulskeje seśi, zagronitosć zasajźenja hucabnikow inkl. huměnjenjow za jich pśistajenje, poměry pśistajonych (priwatna, statna / swójska zjawna słužba), trjebny financielny hobjim a financne modele kaž teke pšawniske a politiske aspekty pśesajźenja. Źo stakim wó ze zwězkowym ministaŕstwom nutśikownego 2010 huźěłane opcije pśewześa hušnosćowych nadawkow kubłanja w hobłuku narodnego pšawa. Lěpšyny a problemy kaž teke šanse a rizika deje se pótom w cełku wótwažowaś, aby se mógał skóńcnje pśewšo wažny rozsud tworiś za pśichod našogo luda.

Mjenowany wědomnostny team ma husko z projektoweju pśiradu gromadu źěłaś, w kótarejž měli pó móžnosći wšykne aktery zastupjone byś. Ekskursija Serbskego sejma na pśepšosenje Slavonic Europe do Pódzajtšneje Belgiskeje, awtonomneje nimskorěcneje zgromadnosći w pódzajtšnej Belgiskej, jo dała za to dobre a pómóžne póstarcenje do projekta. Dalšne inspirěrujuce ekskursije k nejlěpšym praktiskim pśikładam w Europje mógali slědowaś w běgu projekta.

Na našom pśigótowańskem zmakanju ma se teke powědaś wó financowanju projekta. Togodla pśepšosujomy wšyknych akterow hutšobnje na

27. oktobra 2023, 18 zeger
do Budyšyna, Stary post, Postowe naměsto 3 (zachod napśeśiwo Serbskemu domoju, 2. OG, seminarna rumnosć „Schreiberplan“)
abo
wobźělenje z wideokonferencu: https://bbb.piratensommer.de/b/hag-0yp-bwj-snl (z pśijaśelneju pódpěru piratow)

Wjaselimy na Wašo wobźělenje!

Slědk