Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Pósejźenje Serbskego sejma pśed lěśojsku pśestawku

Dnja 12. junija jo se wótměło 25. hobradowanje Serbskego sejma, zasej ako wideokonferenca, w pśibytnosći wjelich pódpěrarjow, zastupnikow casnikaŕstwa a zdźěla zasej anonymnje se hobźělujucych gósći. Dla njehužytnego hužywanja njeawtorizěrowanych hobźěłanych hobrazowych a zukowych nagrawanjow z hobradowańskich pśestawkow w zajźonosći pokazujo sejm na płaśece pšawniske połoženje.

W swójom póslědnem hobradowanju pśed lěśojskeju pśestawku jo sejm hobzamknuł historiske hobzamknjenje, w mjenju tych Serbow, kótarež kśě móžnosć nutśikownego samopóstajowanja a mócnego sobupóstajowanja našogo ludu ze statkowneju kulturneju a kubłańskeju awtonomiju hužywaś, toś tu samoidentifikaciju ako starozasedlony („indigeny“) lud a powšyknje hužywanje pšawow w zmysle njedawno ratificěrowaneje konwencije ILO-169 pśi Mjazynarodnej źěłowej organizaciji Zjadnośonych narodow (UN) pśedewześ.

Sejm jo hušej togo hobzamknuł, zwołaś mjazynarodnu husokokaratnu wědomostnu pśiradu, kótarejež nadawk buźo, pólěpšować nutśikokrajnowe póznaśe, husokowažnosć a respekt za pótrjeby a pšawa serbskego luda. Pśirada ma hutwórić kontakty k husokorědnym wědomostnym institucijam, parlamentarnikam a zastupnikam kněžaŕstwow w tu- a hukraju, kaž tež na europskej rowninje, a źěło sejma z njewótwisneju ekspertizu pódpěrowaś, na pśikład w ramiku jadnanjow wó nowem statnem dogronje k zawěsćenju našogo pó hustawje garantěrowanego pšawa na eksistencu.

Pó dawno notnem pśipóznaśu ludowego mordaŕstwa na ludoma Herero a Nama pśez Nimsku kritizěrujo sejm toś to jano z centralnym kněžaŕstwom Namibije a z huzamknjenim pótrjefjonych ludow trjefjone hujadnanje. Ako něga pód nimskeju kulturneju hegemoniju śerpjecy lud cujomy se ako Serby z ludoma Herero a Nama we wósebnem zwězane, až ma se reglementěrowańske cuzopóstajowanje wótpokazaś.

Rosćecy njedostatk wódy pó cełej Łužycy pśez změnu klimy, zniženje spódneje wódy a zanjeroźenje pśez górnistwo, pśi rownocasnem nadměrnem hužywanju k napołnjenju něgajšnych huglowych jamow hopokazuju se ako pśiběrajucy problem za pśirodu, gataŕstwo a rolnikaŕstwo. Sejm pomina, až se zarědujo štabowe městno za wódowy menedźment we Łužycy a hobmócnja góspodaŕski huběrk, aby naźěłał wótpowědne naraźenja.

Na pórucenje kulturnego huběrka hobzamkny sejm lisćinu z tśimi kandidatami za hobsajźenje rozgłosoweje rady MDR, kótaraž ma se z Domowinu z.t. wótgłosowaś. Lisćina hopśimjejo pódla w gremijach nazgonitej kulturnej wědomostnicy Cosimu Strackec-Nawcynu filmarja Rainera Nagla, kaž teke komunalneho politikarja Tomaša Čornaka.

Slědk