Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Napady na kśice hokoło Kulowa

Njeznate njestatkarje su pla Kulowa cełkownje styri Kristusowe kśice kradu hobškóźeli abo zawlakli. W stronach katolskich Serbow stawaju se na kśesćijańske symbole pśecej zasej pódobne ataki, kótarež zacuśa wěrjecych luźi dłymoko zraniju. Nic jano serbske kśesćijany, ale ceła serbska zgromadnosć dožywijo to ako nadpad na swójo sebjerozměśe, ako hopyt, jich pónižyś. Cłonki Serbskego sejma su roztśěsone a zasuźuju toś te kriminelne jadnanja.

Nic njejo lažčej, nježli złostnikow zasuźiś, a nic njejo śěžej, nježli takim jadnanjam zadoraś, dokulaž pśeśiwo takej głuposći smy normalnje bźez hobornosći. Daniž z protestami daniž wót někakeje statneje mócy dajo se how něco hugbaś. Trjeba jo zmužnosć k cłowjeskosći a pomina se slědowaś głos rozymoju. Bźez pšašanja eksistěrujo rěd zawinow a huměnjenjow, take barbaŕstwo hujasniś. Měr a dorozměśe dłujkodobnje pak jo jano móžno, gaž se póraźijo, w njespektakularnem wšednem dnju ako w konfliktowych situacijach na se mjazsobnu wašnju hobchadaś a wótwórjone byś za mjazsobne dorozměśe. To pak njehulichujo statnu pórědowu móc, takim nadpadam zadoraś, je pśeslědowaś a wótpowědnje pokuśiś.

Slědk