Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Naźeja za serbske wósady pśi planowanej strukturnej reformje

16. julija su se rozgranjali zastupniki Serbskego sejma w Hodźiju/Göda ze zastupnikami ewangelskeje wósady, Serbskego wósadnego zwězka, sakskego Krajnego cerkwinego amta a ze superintendentom cerkwinego hobcerka wó hustatkowanjach planowanych cerkwinych strukturnych reformow na serbske cerkwine žywjenje. Na městnje su se kněžyli hobmyslenja wó grozecem nowem marginalizěrowanju serbskego – ten raz dla rozpušćenja farskego městna w serbski sedleński rum pśesegajucej strukturje. Na zakłaźe pšosby wó pódpěru z boka serbskich wósadnych jo Serbski sejm stojnišćo na cerkwine wjednistwo pósłał z pšosbu wó rozgrono.

Pó tym, až su pśednjasli wósadne wjelerake argumenty a pominanje, aby se zeźaržałej samostatnosć a pšawo rozsuźenja na městnje, jo pokazał Hajko Kozel, pśedsedaŕ huběrka „Hustawa a pšawo“, wjelgin jasnje na to, až južo póglědnjenje na kradu zapśimajuce zgubjenje rěcy a kultury pla ewangelskich Serbow, kótaremuž njejo ewangelska cerkwja wósebnje w slědnych dwěsćě lětach zadorała, ale kenž jo zdźěla sobu pódpěrowała, hujasnjujo aktualnu historisku zagronitosć ewangelskego cerkwinego wjednistwa za proserbske rozsudy: „Na casu stej hurownujuca spšawnosć a kultura, kenž zmóžnijo zmócnjenje serbskego wósadnego žywjenja. Krajnocerkwina kazń za nastupnosći serbskich wósadnych njesmějo byś žeden »papjerowy tiger«, ale musy se rowno pśi něntejšnych strukturnych debatach konsekwentnje nałožowaś“, tak Kozel.

Superintendent Tilmann Popp jo měł rozměśe za to, až muse w strukturnych debatach zajmy serbskich wósadnych wažnu rolu graś. Wón jo pokazał na to, až jo wót zachopjeńka swójogo statkowanja w lěśe 2019 do južo wót 2017 běžeceje strukturneje debaty w cerkwinem hobwoźe pśinjasł nastupnosći Serbow hodźijskich stron hyšći raz znowa do diskusije. We hokognuśu se pśewjadu rozgrona w regionje. Rozwězanje wšak móžo se namakaś jano z pśigłosowanim wšyknych hobźělonych cerkwinego hobwoda w ramiku cerkwineje strukturneje kazni.

Dr. Měrćin Krawc, wótpósłany sejma a zrownju hodźijski wósadny jo pokazał na negatiwne nazgónjenja pśi komunalnych teritorialnych reformach, kenž su dowjadli juž k pśewobmyslenju w politice, což by dejało teke cerwkwine wjednistwo k rozmyslowanju pógnuś. Město nanuzkanych napšawow by se dejali teke how w pśichoźe móžnosći dobrowólnego zgromadnego źěła póbitowaś.

Hušy krajny cerkwiny rada Dr. Thilo Daniel, zagronity za serbske temy pśi sakskem Krajnem cerkwinem amśe, jo na kóńcu rozgrona pśilubił, až pśednjasone měnjenja a specifiske serbske nastupnosći wjelgin kšuśe bjerjo a až rozsudy jano gromaźe z pótrefjonymi wósadami twóri. Wón jo był optimistiski, až namakajo se rozwězanje na zakłaźe wót sakskeje krajneje synody hobzamknjoneje Wósadneje strukturneje kazni, kenž wótpórajo hobmyslenja a tšachy wósebnje teke pla serbskich wósadnych a weto glěda na nastupnosći hokolnych wósadow regiona. Wón stoj ako nagranjański partnaŕ za pšašanja wósadow w toś tom zwisku teke nadalej k dispoziciji. Toś ten rezultat rozgrona su zastupniki sejma witali a kśě proces nadalej pśewóźeś a pódpěraś.

Slědk