Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Miłoraz dostanjo pśichod

Pśed Krajnym sejmom w Drježdźanach jo se wótměła 30.06.2020 manifestacija hobswětowych zwězkow za zdźaržanje wót hudobywanja brunice hobgrozonych sakskich jsow Miłoraz, Obertitz a Pödelwitz. Napominanje hobswětowych zwězkow ako teke plakatowa akcija ze sedlišćowymi toflami za kuždu z 250 jsow, kenž jo se brunicy hoprowała, su pódpěrowali aktery Serbskego sejma z dwěma rěcoma, nimski a slepjański. My pódpisaŕe smy tejerownosći zjawnje napominali k pódpěranjeju demonstracije, kenž jo Hagen Domaška dwójorěcnje moderěrował.

Na kšomje manifestacije smy se rozgranjali ze statnym sekretarom za hobswět dr. Gerdom Lippoldom ako teke z wótpósłaneju krajnego sejma Antonia Mertsching z Běłeje Wódy. Wobej stej se optimistiski k pśichodoju Miłoraza hugroniłej.

Słyšanje wěcyhustojnych w krajnem sejmje, kenž jo se pśizamknuło, jo jasnje pokazało, až hugel pód Miłorazom samo pśi nejšpatnjejšym scenario wótstupa wót hudobywanja brunice wěcej notny njejo. Wótbagrowanje se toś wěcej njestanjo.

Weto co LEAG, až se Miłoraz dopołnje pśesedlijo. Hopódstatnjenje za to su niše kosty za LEAG w pśirownowanju z howacej notnymi wjelgin drogimi emisijskimi šćitnymi napšawami se pśibližujuceje hugloweje jamy dla.

Togodla napominamy politiku a LEAG, aby se oficalnje wzdałej zaměra wótbagrowanja a aby tym, kenž kśě wóstaś, pśichod we jsy zmóžnili. Tych miłoraskich, kenž kśě huśěgnuś, dejałej dalej pódpěrowaś.

W tom zwisku witamy, až jo se Domowina na swójej slědnej zgromaźinje zwězkowego pśedsedaŕstwa w Slěpem tejerownosći kritski pšašała za notnosću wótbagrowanja Miłoraza. Wjaselimy se tomu, až Domowina a Serbski sejm něnto pśi toś tej temje mócnjej za jadnym póstronkom śěgnjotej, aby se serbske kulturne bogatstwa zdźaržali a aby Miłoraz dostał perspektiwu do pśichoda.

Čornak, Tomaš; Kosyk, Jan; Krawc, Měrćin; Pjacec, Jadwiga; Pjeńk, Kito; Pjeńkowa, Edith; Wylem-Keł, Hanzo

Slědk