Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Medijowa powěsć

Dnja 15. junija jo se Serbski sejm zmakał w Serbskem domje w Budyšynje.

Huběrk za regionalne dalejhuwiśe jo wózjawił, až jo se w nastupnosći załoženja serbskich lichotnych šulow z kulturnym decernatom w Złem Komorowje do zwiska stajił. Dalšne rozgrona su planowane. W pšawniskem huběrku diskutěrujo se tuchylu problematika póbrachujucych serbskich kandidat*kow za mandaty do krajnego sejma w Sakskej.

Hušej togo maju se nominěrowaś kandidat*ki za Serbsku radu, pó móžnosći na zgromadnej lisćinje z dalšnymi serbskimi gremijami a zwězkami. Dalej jo se diskutěrowało, kak móžo se źěłabnosć Serbskego sejma optiměrowaś. Tak jo se hobzamknuło, až ma kuždy huběrk tśi temy definěrowaś, z kótarychž ma se na pśiducem pósejźenju jaden głowny fokus w plenumje huzwóliś. K tomu jo tež planowane, se hobźělis na huběźowanju „Machen 2019“, aby se zarědowaś mógał stawny běrow (ako jednaćelnju).

W kontakśe z Domowinskeju župu Worjejce a ze županom Marcelom Braumannom wótměchu se rozgrona w nastupnosći pólěpšenja serbskich šulskich pórucenjow w srjejźnej Łužicy a nakšomnych stronach. Kubłański huběrk Serbskego sejma ma wjeliki zajm na huskej kooperaciji. Serbski sejm pśepšosujo toś južo wšyknych zajmcow na pśiduce hobradowanje w Prožymje, dnja 24. awgusta.

Slědk