Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Kulojte blido ku (górno-)serbskemu slěźeńskemu a kubłańskemu połoženju, dnja 23. awgusta

Kubłański huběrk serbskeje parlamentariskeje iniciatiwy Serbski sejm informěrujo, až se zarědujo wažny diskusijowy wjacork dnja 23. awgusta 2017, we 18.00 góźinach w Serbskem domje w Budyšynje. „Pó našom kubłańskem wjerašku łoni jo se wjele zajmnego póstarcyło a něnto dej se diskusija do statkownych kolijow pówjasć“, groni Dr. Andreas Kluge, kubłańsko-politiski powědaŕ iniciatiwy.

Głowne pšašanja wjacorka budu na pśikład etablěrowanje górnoserbskeje rěcneje šule abo pśestrukturěrowanje Serbskego instituta. Wěźece, až jo Górna Łužyca běły flack glědajuce na wusokošulske institucije w Sakskej, měli sě toś te diskusije wjasć w zwisku realizěrowanja ideje serbskeje iniwerzity. Do togo słušaju take wótwórjone pšašanja ako: Dejał kraj Sakska abo lubjej serbski lud byś nosaŕ toś tych institucijow? Dejała se serbska rěcna šula jano koncentrěrować na kubłanje trěbnych wucabnikow a kubłarjow, zjawnych pśistajonych a dalšnych zajmcow, abo tež na luźi, kótarež kśě sebje pśiswójiś serbsku kulturu? Snaź by se mógali teke pórucenja w serbskej informatice abo k spěchowanju serbskich talentow rozšyriś, kótarež pytaju we Łužycy swój klěb pó tom, až jo se hustup z brunicoweje industrije raźił.

Smy měnjenja, až měli se wše te problemy w šyršem krejzu wjasć a to ako kulojte blido z wótpowědnymi politikarjami, aktiwistami a wšyknymi dalšnymi zajmcami. Iniciatiwa pšosy wó dalšne naraźenja (info@serbski-sejm.de), kótarež mógali se zapśěgnuś do pśigótowanja zarědowanja!

Slědk