Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Kandidaty za Serbski sejm su se pśedstajili na wólbnem wjerašku dnja 29.09.2018 w Njebjelčicach

Nosarske towaristwo Smy z.t. jo dnja 29.09.2018 pśepšosyło do Njebjelčic na wuzwóleńske wjeraškowe zarědowanje. Něźi tśiźasća kandidatkow a kandidatow za Serbski sejm a dalšne zajmce su se w prědnem źělu zmakanja w eksternje moderěrowanej źěłarnicce zaběrali z pšašanim, kak se dajotej wugroniś a wuwijaś samopóstajowanje a samospołnomócnjenje Serbow. Wušej togo su pśespytowali metodu za namakanje zgromadneje wobjadnosci pśi rozsudach. Cełkownje jo se wopokazało, kak by mógała wuglědaś demokratiska a do pśichoda wusměrjona źěłabnosć sejma.

Pózdźej wótpołudnjo su se w drugem źělu zarědowanja pśed žurnalistami a něźi pěśźaset pśibytnymi pśedstajii kandidatki a kandidaty za Serbski sejm ze swójimi motiwami a programami. Za górnołužyski a za dolnołužyski region ma se wuzwóliś dwa raza dwanasćo wótpósłańcow. Za to su se pśedstajili žeńske a muske wšakorakego starstwa ze serbskego sedleńskego ruma kaž tež z Drježdźan, Lipska a Barlinja, kótarež mógu za parlamentariske źěło šyroki spektrum nazgónjenjow a kompetencow sobu pśinjasć. Wóni budu w pśiducych tyźenjach aktiwnje napominaś, aby wuzwólowarki a wuzwólowarje se dali registrěrowaś a wótgłosowali.

Až do 27. oktobra 2018 mógu se Serbowki a Serby daś zapisaś ako wólarki a wólarje. Kóńc wuzwólowanja jo sobotu, dnja 3. nowembra, w 10 góźinach. Dalšne informacije k wuzwólowanju a ku kandidatkam a kandidatam se pórucuju na internetowem boce.

Zmakanje jo se zakóńcyło z rozwjaselenim ze žyweju muziku, młogimi rozgronami a ze zgromadnym spiwanim serbskich štuckow a ludowych pěsnjow.

Slědk