Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

K 35. posejźenju Serbskego sejma w Hochozy

10. septembra jo se Serbski sejm w Hochozy, w zmakanišću Złoty plon, schadował k žywemu huměnjenju měnjenjow.

K śěžyšćam hobradowanjow jo słušała peticija ku skšuśenju zwězkowego programa rěcnych źiśownjow, kótarež se wót Serbskego sejma solidarnje pódpěruju.

Aby se dojśpiłej wěcej sobupóstajowanja a lichotne wósobinske huwiśe teke za našych we Łužycy bydlecych Serbow, źěła Serbski sejm dlejšy cas na statnem dogronje. W tom zwisku stej se teke tematizěrowałej rozpšawa Europskeje rady wó połoženju mjeńšynow w Nimskej a planowane nowelěrowanje sakskeje Serbskeje kazni.

Za šćit našych tradicionalnych žywjeńskich zakładow jo se pśedpołožone naraźenje na wótpokazanje atomowych wótpadkow we Łužycy wót Serbskego sejma schwalił, to teke wósebnje togodla, dokulaž maju se śěžyny za energijowu wěstosć rozdźěliś na cełu Zwězkowu republiku, a wót našogo luda ga su se južo hupominali wjelike hopry za energijowu wěstotu.

Dalej jo se plenum był hobjadny, až maju se nowowólby do Serbskego sejma pśigótowaś, aby se politiske zajmy serbskego luda hyšći šyrjej a z noweju mócu zastupowaś mógali.

Serbski sejm jo rownocasnje hužywał góźbu Dnja wótwórjonych muzejow, aby se woglědał domowniski muzej w Hochozy. We wjasołem kole su rejowali ludowe reje a zmakanju huklincaś dali.

Slědk