Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Initiatiwa Serbski sejm Krječmarowu wiziju serbsku kulturu „płomjenić dać, kaž woheń“ wita a za konkretnymi naprawami žada

„Sym wosobinsce stajnje za sapacy woheń.“ Za to měłe so pak „wěcy znowa rozmyslować“, tak wotmołwi ministerski prezident Krječmar na prašenje wo swojej wiziji wo přichodźe serbskeje kultury w „rozmołwje ze Saksami“ dnja 04.07.2018 w Serbskim domje w Budyšinje. Jako centralnu naprawu k zaručenju kulturnych eksistencnych potrěbnosćow našeho ludu žadaja tuž zastupnicy serbskeho demokratiskeho hibanja koordinowanu strategiju za wšitke runiny kubłanskeho systema – město dotalnych jednotliwych izolowanych projektow. Potrjebam wotpowědne, prioritarne a chwatne přistajenje serbskorěčnych přidružnikow do šulskeje słužby, znowa załoženje wukonliweje rěčneje šule za dorosćenych, załoženje serbskeje wyšeje šule, jako strukturno-politisku naprawu za Łužicu, kaž tež połnohódne zastaranje ze zjawnoprawnym rozhłosom, štož je adekwatne za žiwu rěč, so jako hłowne ćěžišća pomjenowachu.

Dale bu ministerskemu prezidentej natwar korporacije zjawneho prawa serbskeho ludu rozłoženy, čejiž wola so přez swobodnje woleny Serbski sejm artikuluje a zwěsći - wotpowědnje doporučenjam wodźacych statnych prawiznikow, k docpěću skutkowneho zwoprawdźenja našich wustawowych prawow. Knjez Krječmar so za změny wotewrjeny pokazowaše, přeje-li sej tute wjetšina Serbow. Posłownje praješe, zo njeje „sudnik, ale zo maja Serbja tutu naležnosć mjez sobu wujasnić“. Z prawólbu Serbskeho sejma 2018, wobsteji prěnjorazowa móžnosć, tele ze strony stata žadane wujasnjenje přiwodźeć.

Slědk