Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Iniciatiwa a Rada starostow hobzamknjotej kšacy a casowy plan za huzwólenje Serbskego sejma; pśepšosenje cłonkam w pśedsedarstwje za listowe huzwólenje

Dnja 10. apryla 2018 jo se w Nowej Łuce (Halštrowska Hola) zmakało dogromadu 13 cłonkow Rady starostow a iniciatiwy, telefoniski pśišaltowane su byli dalšne cłonki, aby zgromadnje hujasnjowali zbywajuce pšašanja ku Serbskemu sejmoju a kšacy k jogo huzwólenju.

Zachopnje jo se z radosću zwěsćiło, až njejo žednego zadoranja demokratiskego gibanja pśez statne zastojnstwa. Ale w pśeśiwnosći k ludopšawniskim swójskim zawězkam (glej dołojcy) njepśizwólijo se teke žedno aktiwne pódeprěśe, tak až změjo Serbski sejm nejpjerwjej dopołnje cesnoamtski źěłajucych pśiducych wótpósłańcow, mimo někakego zarownanja hułožkow. Wšykne hugótowańske, zastojnske a financne kompetence a zjawnopšawniski status wótpóglědaneje kulturneje a kubłańskeje awtonomije maju se akle kšac pó kšacu dojśpiś. Wót wšogo zachopka pak jadna se wó połnogódne demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo serbskego luda a wó městno, na kótaremž naš lud transparentnje, kaž tež na wótwórjonu a na hujadnjanje husměrjonu wašnju zgromadnje diskutěrujo wó swójej historiji, wó pśibytnosći a wó pśichoźe.

Z toś tym jasnym fokusom su se hobzamknuli huzwólowański pórěd ako teke pśisłušajucy financny a casowy plan. Wón pśedwiźi napominanje za zapisanje do huzwólowańskich lisćinow kaž teke za naraźenje kandidatow pśez zjadnośeństwa a kupki samskich zajmow zachopk maja. Srjejź awgusta ma se nastajenje kandidatowe lisćiny dokóńcyś a pódłožki za listowe wólby rozpósłaś. Ceły cas až do slědnego dnja listowych wólbow zachopk nowembra jo pśedwiźony, aby zjadnośeństwa/kupki samskich zajmow pśedstajili swójich kandidatow/swóje kandidatki a diskutěrowali swójske naraźenja a ideje za pśichodnu wěcej wót sebje póstajonu serbsku pógromadu.

Na hobradowanju jo se wót Rady starostow póstajił dr. Hagen Domaška z Drježdźan ako wólbny wjednik. Wón hobrośijo se stakim direktnje na serbsku zjawnosć: „Pśepšosujom wšykne zjadnośeństwa a kupki samskich zajmow ze serbskimi zaměrami, aby mě až do 25. apryla 2018 z emailom na wolbny-wuberk.serbski-sejm@mailbox.org naraźili se góźece wósoby ako cłonki pśedsedarstwa za listowe wólby. Jich głowny nadawk jo zwěsćenje huslědkow listowych wólbow a to w zjawnem sejźenju pó zakóńcenju huzwólowańskego casa. Wóni źěłaju cesnoamtski. Kandidatki a kandidaty ako teke pó wólbnem pórěźe definěrowane dowěrniki njesměju se pówołaś ako cłonki togo wólbnego organa.“

Pśiduce zjawne pósejźenje k pśigótowanju zjawnostneje kampanje wótmějo se dnja 23. apryla, městno a cas wózjawijotej se pśez wósebne pśepšosenje.

Pśibytne starosty a cłonki iniciatiwy njepśigłosuju kritice dra. Hartmuta S. Leipnera w jogo medijowem wózjawjenju (citěrowane w Serbskich Nowinach dnja 13.03.18).

-----

Artikel 1 der UN-Menschenrechtsabkommen Zivilpakt und Sozialpakt, 1966:

(1) Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.

(2) Alle Völker können für ihre eigenen Zwecke frei über ihre natürlichen Reichtümer und Mittel verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles sowie aus dem Völkerrecht erwachsen. In keinem Fall darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden.

(3) Die Vertragsstaaten, einschließlich der Staaten, die für die Verwaltung von Gebieten ohne Selbstregierung und von Treuhandgebieten verantwortlich sind, haben entsprechend der Charta der Vereinten Nationen die Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung zu fördern und dieses Recht zu achten.

Slědk