Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Iniciatiwa za Serbski Sejm jo frakcijam bramborskego krajnego sejma pśedstajiła planowany wótběg

Dnja 28.02.17 jo wótźělba „Iniciatiwy za demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo - Serbski Sejm“ była z gósćom bramborskich frakcijow krajnego sejma CDU, Lěwica, Zwězk 90/Zelene a SPD.

Cłonki iniciatiwy Hannes Wilhelm-Kell (dolnołužyski powědaŕ), dr. Andreas Kluge (Drježdźany) a dr. Měrćin Krawc (Budyšyn) su gósćowarjam ze swójskego wida pódali pśeglěd wó slězynje, zasadnego pšawa luda na parlament njewótwisnje wót aktualnego połoženja, ako teke wó aktualnem stawje cełego tšojenja. Pśi tom su se rozwažowali móžnosći kooperacije z bramborskimi zastojnstwami pśi pśewjeźenju huzwólowanjow.

Wšykne frakcije su unisono pśigłosowali, až maju Serby njehobgranicowane pšawo na swójski parlament ako institucionalizěrowanu platformu a na sam póstajone prahuzwólenje. Pśedewšym glědajucy na pśikład huzwólowańskego modusa za prědne demokratiske wólby serbskego luda do bramborskeje Serbskeje rady w lěśe 2015, njedajo se hobcwiblowaś legitimnosć huzwólenja a huzwólonego parlamenta.

W samskej měrje wótgłos jo namakał pśedstajony zaměr, parlamentoju serbskego luda samemu rozsuźiś daś wó rozymnem zasajźowanju załožbowych srědkow ze zwězkowych a krajowych etatow, aby w zmysle subsidiarnosći se dojśpiła zlěpšona statkownosć zasajźonych financow.

Pšašanja zboka gósćowarjow su se w głownem husměrili na to, kake kompetence by Serbski Sejm dejał hušej togo dostaś w ramiku kulturelnego a kubłańsko-politiskego samopóstajowanja, kaž teke glědajucy na planowany póměr k wažnym hobstojecym institucijam (Serbskej raźe, Załožba za serbski lud, Domowina z.t.) a kak by mógało huglědaś rozdźělenje nadawkow mjazy nimi.

Pśeto demokratiski huwiśowy proces až ku hutwórjenju Serbskego Sejma hyšći njejo wótzamknjony, ga deje se rozgrona ze wšyknymi hobźělonymi dalej wjasć.

Zastupniki iniciatiwy su hobradowanje hopušćili skšuśone a su se gósćowarjam huźěkowali za zajme a kradu płodne rozgrona, tejerownosći za hugronjone pśipóznaśe glědajucy na hobšyrne cesnoamtske statkowanje sejmoweje inciatiwy.

v.l.n.r.: MdL Raik Nowka, Hannes Wilhelm Kell (Initiative), MdL Roswitha Schier (Beauftragte der CDU-Fraktion im Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden), Martin Schneider (Initiative), MdL Prof. Dr. Michael Schierack, Andreas Kluge (Initiative)
v.l.n.r.: MdL Thomas Domres (Parlamentarischer Geschäftsführer LINKE), Hannes Wilhelm Kell (Initiative), MdL Anke Schwarzenberg (Beauftragte der LINKE-Fraktion im Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden, Sprecherin für Minderheitenpolitik), Martin Schne
v.l.n.r.: Andreas Kluge und Hannes Wilhelm Kell (Initiative), MdL Kerstin Kircheis (Beauftragte der SPD-Fraktion im Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden), Robert Dambon (Referent), Martin Schneider (Initiative)

Slědk