Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

ILO 169 - Dalšne rozjasnjenja notne

Serbski Sejm jo dostał pśed krotkim z amta zwězkoweje kanclaŕki na swóju pšosbu pśigronjenje, až jo wót Nimskeje pśedwiźone ILO 169 ratificěrowaś. W zwisku z rownocasnje hupšosonym pśipóznaśim Serbow ako indigeny lud w zmysle toś teje ILO-konwencije jo se we wótegronje wótbłyšćowała pozitiwna wóla pśez pokazku na pódpěrowanje ludowych kupkow a mjeńšynow ako źěl kulturneje a historiskeje identity, wótpowěduju źe formulacije w Nimskej zwuconemu, wustawje pśiměrjonemu zarědowanju Serbow a jich spěchowanja.

Togodla wzejo Serbski sejm z wjelikeju starosću k wěsći, až pó wótergronach naslědnego napšašowanja medijow něnto kěžarstwowe powědarje ratificěrowańske plany se póśědujuce na Serbow negěruju.W stojnišću, kenž sejmoju pśedlažy, se rozłožujo: „Dojadnanje měri se na staty, na kótarychž statnym teritoriumje su zwětšego kolonizěrowanja dla žywe tak pomjenjone indigene wobydlaŕske kupki.“ A weto slědujo konkuzija: „W Nimskej bydlece narodne mjeńšyny njelice k domorodnym abo w rodach žywym ludam w zmysle dojadnanja.“

K tomu wujasnjujo powědaŕ sejmowego wuběrka wustawa/pšawo: „Rowno toś te kolonizěrowańske stawizny ma serbski lud. To njocomy ako wobtwarźenje wótpokazanja napśeśiwo serbskemu ludoju akceptěrowaś. Wócywidnej pótrjebje rozjasnjenja slědujucy pyta toś Serbski sejm rozgrono z wótpowědnymi zastupnikami.“

Pódprěte jo stojnišćo Serbskego sejma na pś. we wědomnostnych wuźěłkach, ako su se wózjawili na zejźenjach na Bramborskej techniskej uniwersiśe w Chóśebuzu w lětoma 2013 a 2014.

Slědk