Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Hucby Iniciatiwy za Sejm z Chosćańskego šulskego štrajkowanja

Na zarědowanju k 15. wrośenicy Chrosćańskego šulskego štrajkowanja, kenž jo Hajko Kozel, cłonk krajnego sejma Sakskeje (LĚWICA), wjelgin derje organizěrował a kenž jo se 28.10.2016 wótměło, jo se glědało slědk, su se wustajili aktery a wucynki, ale jo se teke pokazało na źinsajšnu šulsku, ceptarku a kubłańsku situaciju Serbow w Sakskej.

Pśi tom jo se wó wjelich deficitach aktualneje situacije powědało. Wóspjet su se pšašali hobźělniki za „pšawym” zastupnistwom Serbow, aby se mógało statkownje wójowaś wó pólěpšenje situacije. Zjadnosć jo se kněžyła w tom, až njelubi něntejšna droga wuspěcha, wšak fachowe zwězki ako Serbske šulske towaristwo, kšywowy zwězk Domowina abo tež priwatne iniciatiwy zajmy serbskego luda w kubłańskich nastupnosćach skerjej pśipadnje se wótměnjajuce njeźli stategiski husměrjone zastupuju. Teke k aktualnemu nacerjenju nowelěrowaneje sakskeje šulskeje kazni su se wót serbskich akterow na wšakoraku a njetransparentnu ako teke njewótgłosowanu wašnju stojnišća w kultusowem ministarstwje pśedpołožyli. Iniciatiwa pomina se pśi dalšnem kaznidawarskem póstupowanju transparentne a zjawne hobjadnanje serbski lud nastupajucych aspektow nowele šulskeje kazni.

Na zarědowanju jo pśipowěźeła Inicatiwa za Sejm, až buźo se južo w procesu konstituěrowanja Sejma intensiwnje wó temu kubłanja staraś na zakłaźe nuznosći a na zakłaźe nadawka, kenž jo dostała na zachopnem zarědowanju „Dowažyś se demokratiju – Serbski Sejm” w septembrje wót hobźělnikow we wótgłowowanju wó prioritach. Pśi tom co pórucyś alternatiwu k něntejšnej pat-situaciji akerow. Pó parlamentariskej droze se wěžu kompetence fachowych zwězkow, kšywowego zwězka a tamnych priwatnych a zjawnych akterow gromadu w kubłańskem huběrku. Sejm ma pśedewšym pódpěrujucu funkciju a co póbitowaś demokratiski a transparentny diskusijny pódłžk, aby se aktery na konsens zjadnali, aby se legitiměrowałi rezultaty a aby se w zjawnosći sebjewědobnje zastupowali. W blišem casu zwołajo Iniciatiwa za Sejm k tomu kubłański wjerašk.

Slědk