Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Hobradowanje Serbskego Sejma dnja 15.12.18: Diskusija k hujadnanju serbskego luda, hobzamknjenja ku górnistwu a strukturnej změnje

Dnja 15.12.18 jo se zmakał Serbski sejm na swójo druge hobradowanje. Na zachopku jo wólbny wjednik dr. Hagen Domaška pódał zakóńcujucu rozpšawu wó huzwólenju Serbskego sejma a jo wótegronił na pšašanja.

Dalej jo se diskutěrowało aktualne huwiśe pjenjeznych darow za hurownanje wólbnych kostow.
W lisće jo powědarka rady starostow wózjawiła hustup cłonkow sejma Edith Peńkoweje, Jadwigi Piacec a Ignac Wjesele z rady starostow, aby se zadorało zajmowym konfliktam, a jo se jim huźěkowała za jich źěło.

Pó wósobinskem pśedstajenju wótpósłańcow sejma jo se slědk glědało na konstituěrujuce pósejźenje a prědne na njom twórjone hobzamknjenja. Za nje zapódane dodanki a konkretizěrowanja su se diskutěrowali, na pśikład za puś k hujadnjanju serbskego luda. Wótgłosowało a hobzamknuło jo se:

  • pozicioněrowanje na „huglowu komisiju“ k strukturnej změnje we Łužycy, w kótaremž se pominatej aktiwne zapśěgnjenje serbskego luda a móžnosć za sobupostajenje pśez pśizwólenje pšawa na samopóstajenje;
  • pódpěrowanje bergarskego zwěstka „Wše jsy wóstanu“, pśi comž se śěže pśez huglowe górnistwo za luźi a pśirodu we Łužycy charakterizěruju ako južo nad znjasliweju měru.

Na pśiducem hobradowanju deje se pśiduce zaměry a nadawki sejma dalej diskutěrowaś, do huběrkow pśepokazaś a tam hobźěłaś. Za zmakanja Serbskego sejma jo se hobzamknułej mjasecny hobradowański rytmus, wótměnjece se w městach a jsach Dolneje, srjejźneje a Górnjeje Łužyce, kaž tež raz hob lěto kóńc tyźeńska klawzura.

Sejźenje sejma jo se zasej wótměł w serbskej rěcy z pśestajenim.

Na zachopku jo zasej stojał workshop k pódłymjenjeju metodow za namakanje rozsudow pśez orientěrowanje na konsens. Diskutěrowało jo se, kak móžo se kužde měnjenje hobmyslowaś a rozsud njasć wót šyrokego serbskego zgromaźeństwa.

Slědk