Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Hobradowanje sejma w Bórkowach - póstarcenje procesa k statnym dogronam a hustawje

Dnja 09.11. jo se zmakał Serbski sejm na pósejźenje w Bórkowach w Błotach.

W prědnem źělu wótwórjonego pórucenja za rozgrona jo rozpšawił Uwe Gutšmidt, pśedsedaŕ zwězka Pónaschemu a hucabnik w Bórkowach, wó prócowanjach wó wót starjejšych iniciěrowany projekt za serbsku A-rědownju w tamnjejšej hušej šuli kaž tež perspektiwiski wó cełkownu šulu až ku abiturje z takim pórucenim. Wón jo wabił wó pódpěrujuce stojnišćo sejma, a hujadnane bu wótpowědne zgromadne źěło z kubłańskim huběrkom.

W źěłowem źělu sejmowego pósejźenja jo se mjazy drugim w hobjadnosći hobzamknuło:

  • až maju pśedłogi k hobzamknjenjam pśichodnje hopśimjeś obligatoriske napšawy a zagronitosći wó pśesajźenju a ku kontroli hobzamknjenow
  • rozpušćenje wólbneje komisije k docełego zakóńconemu huzwólenju sejma 2018 a pśenjasenje běžnych nadawkow w nastupnosći ewentualnych naslědujucych wótpósłancow za prezidium sejma
  • pominanje, až se serbska literatura a hucbne a huhucowańske srědki tež w bibliotekach zwenka oficialnego serbskego sedleńskego ruma k dispozicji stajaju, na pśikład za młogich w Drježdźanach bydlecych Serbow.

Huběrk za hustawu a pšawo jo pśedstajił swój koncept k naźěłanju hustawy serbskego luda ako teke statnego dogrona k hujasnjenju pšawow a zawězkow nutśikownego samopóstajowanja a hobšyrnego sobustatkowanja w ramiku statkowneje kubłańskeje a kulturneje awtonomije.

Prědna kšaceń pśedwiźi, se až do nalěta 2020 hobrośiś na serbske institucije a zgromadnje z dalšnymi pśiźěłanymi a swójskimi tezami nejpjerwjej napisaś prědne naśiski statnego dogrona a hustawy serbskego luda. Pó zaźěłanju pokazkow na zakłaźe ekspertoweje źěłarnicki z politikarjami a fachnikami statnego pšawa w juniju 2020 ma pśez lěśe 2020 slědowaś šyroka diskusija w serbskem luźe. Pśi tom maju se dotychměst njehobglědowane aspekty kaž tež korektury z hobydlaŕskich rozgronow zapśěgnuś a naśiski do šyrokego konsensa wjasć, nježli se naśiski za statne dogrona pó dalšnem słyšenju ekspertow do jadnanjow ze statnymi instancami daju a se w paźe huspěcha ratificěruju. Za naźěłanje hustawy hujźo se z dłujkotrajucego trjebnego nutśikoserbskego konsens twórjecego procesa, nježli se wóna njepśedpołožyjo k finalnemu ludowemu wótgłosowanju.

Koncept jo se wót sejma hobkšuśił, a proces se něnto zachopijo.

Slědk