Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Domowina a Serbski sejm stej za dialog

Sobotu, dnja 30. měrca, jo se wótměła głowna zgromaźina Domowiny w Chrosćicach. Toś tu góźbu stej hužyłej Jadwiga Pjacec ako čłonka z towaristwa Stup dale z.t. a Alexander Pólk, hobej cłonka Serbskego sejma, aby k delegatam kšywowego zwězka hulicowałej wó serbskem kubłanju zwenka Łužyce a wó póśěgu mjazy Serbskim sejmom a Domowinu.

Jadwiga Pjacec pokazowašo na granice a problemy, z kótarymiž su mamimorěcne serbske źiśi a starjejše konfrontěrowane w nastupnosći serbskego kubłanja zwenka Łužyce. Tež gaž se doma serbujo, gaśi nimski hobswět huwiśe serbskeje identity a hoblewanje serbskeje kultury. Togodla trjebaju starjejše zwenka Łužyce struktury a pšawa za serbske kubłanje dorosta. Maju se puśe namakaś, kak se serbšćina zwenka Łužyce spěchowaś móžo, na pś. pśez pódawanje serbšćiny pśez studěrujucych sorabistki w Lipsku za studentski dokład. Jadwiga Pjacec napominašo, až „spěchowanje serbskich projektow njeměło se jano na wěsty rum hobgranicowaś, serbskosć projekta měła dosegaś.“ Wóna cesći se źěło Domowinje wjelgin, ale naspomni tež granice jeje statkowanja, kaž na př. až njejo zamógła zawrěśu serbskich šulow zadoraś - brachujucych strukturow a prawow dla. Toś apelěrowaše na zgromadne statkowanje Serbow.

Alexander Pólk hopyta w swójom nagronje rozjasniś póśěg mjazy Domowinu a Serbskim sejmom, dokulaž wiźi diskrepancu w interpretěrowanju mjazysobneho zrozumjenja. Wón pśipóznajo w mjenju Serbskego sejma Domowinu ako zastupnicu serbskich zajmow, kaž tež źěło Serbskeju radowu a dalšnych gremijow. Domowina ma ako towaristwo poziciju zastupnistwa zajmow, nimski „Interessenvertretung“. Z tym ma kšywowy zwězk z definěrowanim zajmow serbskego luda wažny a njehuzbytny nadawk. To pak za huwiśe kubłańskeje a kulturneje awtonomije njedosega, za to trjeba se ludowe zastupnistwo, nimski „Volksvertretung“, a to co byś Serbski sejm. Z ludowym zastupnistwom zawěsći se wěsta njewótwisnosć wót eksternych statnych gremijow a akterow za rozsudy nastupajuce serbske nastupnosći. Alexander Pólk jo huzwignuł, až tak njeeksistěrujo konkurenca, ale mjazysobne hudopołnjenje pó puśu k samopóstajenju.

Na kóńcu jo wóspjetował apel Serbskego sejma: „Powědajśo z nami! Powědajśo z nami,

  • aby my puś do samopóstajenja serbskego luda gromaźe kšacali - a swóje hobgranicowane mócy njenotnje njebrojli. Dokulaž naju zgromadny cil jo samski: statkowaś na dobro Serbstwa.
  • aby se njejasnosći wótpórali. Musymy jadnu rěc powědaś, kótaruž wobej stronje rozmějotej, aby njedojšło k dalšnym njetrjebawšym njedorozumjenjam.“

Pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik jo wózjawił pó pśinosku, až jo na takem zakłaźe mjazysobne rozgrono móžne. Serbski sejm se toś wjaseli na mjazysobny dialog a zgromadne puśe z kšywowym zwězkom Domowinu.

Slědk