Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

37. Pósejźenje Serbskego sejma: Kubłańska awtonomija

W tradicionelnje prědnem źělu plenuma, rozgronje z wótpowědnymi hobydlarjami a gósćimi sejma ako „drogowański parlament“ bu zasej jasne, kak rozdźělne su hobstojnosći a hupominanja za serbsku rěc, kulturu a identitu w regionach Łužyce. Wjelgin pózbuźujuce su byli pśinoski a perspektiwy dweju młodeju huměłcowu kolektiwa Wakuum. Toś tej hobkšuśištej Serbskemu sejmoju, až jo teke z wiźenja młoźiny kulturna a kubłańska awtonomija gódny zaměr, aby se sam póstajował a z wjaselim a radosću huspěšnje hugótował pśichod našogo luda. Hušej togo jo se hopowědało, kak móžo serbska młoźina pśinosowaś swój wažny głos do politiskego twórjenja měnjenja a rozsuda, resp. w naśisku statnego dogrona a ako kandidatki a kandidaty za pśiduce wólby sejma.

W hopśimjeśowem źěle a rozpšawach huběrkow jo šło pśedewšym wó ultimatum napśeśiwo krajnemu a zwězkowemu kněžaŕstwoju, Serbow pśipóznawaś ako lud, kótaremuž maju se dla dłujkich sedleńskich tradicijow pśizwóliś ludowe pšawa z ILO 169. Dokulaž njejo dotychměst žedno pśigłosowanje z nimskeje politiki wiźeś, pśigótujo se něnto konsekwentnje wótpowědne kšace inkluziwnje skjaržby na europskej rowninje.

Dalšne śěžyšćo jo było běžne statkowanje pśeśiwo z wótglědanim a bźez zmysła pókšacowanemu znicenju serbskego kulturnego derbstwa jsy Miłoraz pśez koncern LEAG. Tež how se něnto pšawniske kšace zachopiju, dokulaž LEAG ze znicenim infrastruktury mjaztym južo docasne skóńcujo bytostne zastarańske zakłady sedlišća.

Hušej togo bu zachopjone pśigótowanje wódoweje klawsury, pśeto wódowy etat Łužyce jo wjelgin hobgrozony.

W diskusiji jo se hoblutowało, až na głownej zgromaźinje Domowiny pšosba wó konsekwentnem procowanju wó kubłańsku awtonomiju hyšći žedno pśigłosowanje njenamaka. Rownocasnje se wita, až se na póžedańskem hobradowanju wósebje hucabnikojstwo žycy intensiwne hobźělenje na diskusiji ku kwalificěrowanju pśedewześa. W sejmje jo se ideja huwiła, zgromadnje z partnarjami pšosbu stajiś, aby Załožba za serbski lud dała zagronitosć jadnomu institutoju za huwiśe koncepta ku kubłańskej awtonomiji. W toś tom maju se pśespytowaś móžnosći hugótowanja, lěpšyny a rizika ako teke politiske ramikowe huměnjenja a pšašanja financowanja. Wšykne pótrjefjone kupki, to groni hukniki a starjejše, hucabniki, towaristwa, iniciatiwy a politika, budu we wóźeńskem huběrku kaž tež w zjawnych diskusijnych forumach intensiwnje na hobźěłanju hobźělone. Huslědki maju pótom twóriś zakład za rozsudy serbskego ludu w nastupnosći jogo kubłańskeje awtonomije.

Na kóńcu jo stojał zgromadny hoglěd muzeja pód gołym njebjom na Lědach.

Slědk