Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

3. Serbska debata „Indigenita Serbow“/ slědk glědanje ku kubłańskej awtonomiji

Dnja 20.03.2024 wót 19 góźinow hobźělijo se Hajko Kozel ako cłonk Serbskego sejma w Serbskem domje w Budyšynje ako pódiumowy gósć na 3. Serbskej debaśe „Chto comy byś? Indigene, awtochtony abo něco drugego? “. Zarědowarje su Serbske Nowiny, Krajna centrala za politiske kubłanje a Załožba za serbski lud, pśez kótarejež internetowy bok buźo teke livestream šaltowany. „Jo pšašanje wěrnosći politiki napśeśiwo serbskemu ludoju, skóńcnje hobstojnosć faktow pśipóznaś, až legalna definicija ILO169 w nastupnosći pótrjefjone ludy na nas pśitrjefijo. To cyni nas pśi pśesajźenju našych pšawow, wósebnje na kubłańskem pólu, wót pšosarjow k pšawa mějucym! Debata jo z tym husokoaktualna a wósebnje wažna. Togodla comy za Serbsku debatu sobu wabiś. “, tak Hajko Kozel, cłonk pšawniskego huběrka Serbskego sejma.

K 2. Serbskej debaśe wót 13.03.2024 k Serbskej kubłańskej awtonomiji śěgnjo Serbski sejm wjelgin pozitiwny facit. Hobstoj wjelicny a kradu husoko gódnośecy angažement z boka hucabnicow a hucabnikow, starjejšych a huknikow ako teke wjele pódpěrarjow w institucijach, aby se njeglědajucy na wjele śěžkosćow serbsku rěc, kulturu a identitu w kubłanju jano njeźaržali, ale skšuśili a hutwarili. Podiumowa diskusija pokazujo, až jo trjeba, konstruktiwny dialog wjasć, aby hupominanja zmejstrowali a šanse hužyli. To co Serbski sejm dalej spěchowaś. Kněžyła jo hobjadnosć wó tom, až trjeba serbske kubłaństwo wósebny status a wósebne struktury, jasne ramikowe huměnjenja, dosć personala a adekwatne srědki. Pódla togo su se jasnje pokazali wjelgin rozdźělne pótrjebnosći maminorěcnych a njemaminorěcnych huknjecych w tak pomjenjonych jědrowych a nabocnych stronach serbskeje Łužyce. Z wiźenja Serbskego sejma móžo wšo to se nejstatkownjej zmejstrowaś we wósobinskej zagronitosći w rukach serbskego luda. Nic jano fakty, ale teke njepśibytnosć k debaśe pśepšosonych zastupnikow krajnego zastojnstwa za šulu a kubłanje a kultusowego ministaŕstwa su jasne dopokaz, až stat hupominanjam njewótpowědujo a wótpowědowaś njamóžo.

Slědk