Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

12. maja jo se w Běłej Wóźe wót do togo pówołaneje wólbneje komisije napominanje k wuzwólowanjam do 2. Serbskego sejma wózjawiło ...

Swětocne wólbne napominanje do 2. Serbskego sejma z familijowym swěźenim 12. maja w Běłej Wóźe

Sobotu wjacor, 11.05., wótmějo se wósebny Benefic-koncertowy wjacor w pśistawowej śpě w sociokulturnem centrumje Telux w Běłej Wóźe ...

Dnju 12. apryla su se zmakali w Budyšynje / Budyšynje cłonk Serbskego sejma dr. Měrćin Krawc / dr. Martin Schneider a jadnaŕka „Willkommen in Bautzen/Witanje w Budyšynje“, Astrid Riechmann, z reprezentantom demokratiskego samozastojnstwa pódpołnocneje a pódzajtšneje Syriskeje w Nimskej, Khaledom Dawrišom.

Serbski sejm glěda wjelgin pozitiwnje na prědny rěd „Serbskeje debaty“ slědk.

Na dnja 20. měrca 2024 se wótmětu diskusiju glědaju pśibytne zastupniki Serbskego sejma z měšanymi zacuśami slědk ...

Dnja 20.03.2024 wót 19 góźinow hobźělijo se Hajko Kozel ako cłonk Serbskego sejma ako pódiumowy gósć na 3. Serbskej debaśe ...

Wólbny wuběrk Serbskego sejma pśedstajijo w Górnej Łužycy a w Dolnej Łužycy pśedłogu směrnicow za wólby 2. Serbskego sejma 2024 ...

Wótpósłańce, pśijsele a gósći w lěśe 2018 z prědnych demokratiskich huzwólenjow serbskego luda nastawanego Serbskego sejma su dožywili dnja 17.11.2023 wjelicnje zajmnu a gnujucu swětocnosć pśi góźbje jogo pěślětnego hobstaśa ...

Serbski sejm jo se dnja 17. nowembra pśed pěś lětami w Slěpem konstituěrował ako prědny demokratiski wólony serbski parlament ...

Na pśepšosenje kubłańskego wuběrka Serbskego sejma jo se 27. oktobra zmakało něźi 20 zastupnikow z wšakorakich, w serbskem kubłanju statkujucych institucijow, wucecych a angažěrowanych priwatnych wósobow ...

Swětosnosć a póglěd na 2. legislaturu

Wót Serbskego sejma społnomócnjona kupka mjazynarodnych pšawiznikow jo pśisłušne pšawniske srědki a wobskjaržowańske dypki pśeśiwo Zwězkowej republice Nimskej dla zanjechanja zakładnych mjeńšynowych pšawow wuźěłałała a pismo Zwězkowemu ministaŕstwoju nutśikownego (BVI) pśipósłała.

W ramiku programa LUSATIA GLOW zmakajotej se Serbski sejm a Załožba Slavonic Europe dnja 29. septembra 2023 z pódzajtšno-belgiskim kněžaŕstwom w Eupenje, Belgiskej a woglědajotej do Europskego parlamenta w Brüsselu: Politiska misija Serbskego parlamenta k wuzbadanju europskich modelow demokratiskego samopóstajenja we wobceŕku kubłańskeje a kulturneje awtonomije. Městna su wobgranicowane, pśizjawjenja su móžne až do 28. awgusta 2023.

Mjazynarodny pšawiznikojski konsorcium napomina nimske kněžaŕstwo k dialogoju ze SERBSKIM SEJMOM pó wótběgnjonem ultimatumje za pšawa serbskego luda.

Serbski sejm pśipowěźejo pó wótběgu ultimatuma  pšawniske kšace pśeśiwo Zwězkowej republice Nimska - Mjazynarodny pšawiznikojski konsorcium pópadnjo słowo

Ultimatum serbskego parlamenta wótběžy – Zwězkowe kněžaŕstwo a krajnej kněžaŕstwje maju hyšći styri dny cas, aby reagěrowali

Der Serbski Sejm plant ein länderübergreifendes EU-Pilotprojekt „ARTE-Ost“ - das Ultimatum an die Bundesrepublik Deutschland, das am 23. Juni 2023 abläuft, wird an Inhalten festgemacht ...

22.04.2023 jo se schadował Serbski sejm w gmejnskem centrumje Lědy ...

Serbski sejm staja ultimatum na kněžaŕstwo: Naměstne pśipóznaśe indigenitnych pšawow serbskego luda! Kritika na serbskej rozpšawje sakskego statnego kněžaŕstwa

Serbski sejm kritizěrujo debatu Zwězkowego sejma wó rěcnej charśe: Substancielne indigene pšawa a efektiwny šćit pšawow zapowěźiś a rownocasnje rědne njeźelske nagrona źaržaś njejo akceptabelne ...

Herberta Wehnerowy dom w Drježdźanach, 22. februara 2023

Wobźělenje na pósejźenju Serbskego sejma jo tež online móžno.

Huspěšne rozgrona wó granice pśekšacajucych projektach a parlamentariskej strukturnej změnje we Łužycy

Dnja 4. februara wót 10 góźinow zejźo se Serbski sejm w Budyšynje w śpach Serbskego ludowego ansambla ...

Huzwólenje nowych sakskich cłonkow załožboweje rady Załožby za serbski lud pśez pó towaristwowem pšawje organizěrowany kšywowy zwězk Domowinu - Zwězk Łužyskich Serbow z.t. dnja 13. januara 2023 jo se zakóńcyło z eklatom ...

Njeznate njestatkarje su pla Kulowa cełkownje styri Kristusowe kśice kradu hobškóźeli abo zawlakli ...

12. nowembra swěśi Serbski sejm w Njebjelčicach swójo styrilětne hobstaśe ...

Pósejźenje Serbskego sejma na 08.10.2022 dej bóžko chórosći dla wupadnjo.

10. septembra jo se Serbski sejm w Hochozy, w zmakanišću Złoty plon, schadował k žywemu huměnjenju měnjenjow ...

Wobźělenje na pósejźenju Serbskego sejma jo tež online móžno.

Źěło sejma jo w zmysle załožarjow załožby, jadnobocne spěchowanje a njewobpšawnjone pawšalne wótpokazanje stej pśeśiwo kazni.

Mjazynarodna konferenca & wótwórjenje běrowa DRJEŽDŹANY – BUDYŠYN

Dnja 1. julija su wótpósłańce Serbskego sejma hoglědali wórjejskemu hušemu šołtoju Torstenoju Rubanoju-Zehoju a měsćańskej projektowej managerce za góspodaŕske spěchowanje Dianje Karbowej ...

Dnja 12. aprila su se zmakali zastupniki Serbskego sejma ze strońskim a frakciskim wjednistwom sakskeje SPD ...

LUSATIA GLOW - initiatiwa k europskej integraciji jo se dnja 08.02 w casnikaŕskem klubje Brüssel Europa zjawnosći pśedstajiła ...

Delegacija Serbskego sejma jo k wutwarjenju swójich internacionalnych póśěgow  parlament nimskorěcnego zgromaźeństwa Belgiskeje woglědała ...

Die federführend vom Serbski Sejm und der Brüsseler Stiftung SLAVONIC EUROPE („Slawisches Europa“) erarbeitete LUSATIA-GLOW-Initiative zur Europäischen Integration zielt auf eine aktive Stärkung der europäischen Regionalkulturen als verbindendes Element zwischen den EU-Mitgliedsstaaten ...

Dnja 8. januara 2022 jo se wótměło 29. regularne sejźenje Serbskego sejma ...

Dnja 23.11. jo pšawniski huběrk Serbskego sejma zgromadnje z prof. Stefanom Oeterom  zarědował seminar pód titelom „Cerkwino-statne dogrona ako pśikład za serbske samopóstajowanje a samorědowanje?“ („Kirchenstaatsverträge als Vorbild für eine sorbische/wendische Selbstbestimmung und Selbstverwaltung?“) ...

1) Seminar wótpołdnja wótmějo se online

2) Podijowa diskusija pśesuwana

Sakska krajowa centrala za politiske kubłanje, Nimsko-Serbske ludowe źiwadło a Serbski sejm pśepšosuju na napnětu podiumowu diskusiju „Serbske samopóstajowanje w Sakskej – kontrowersy a perspektiwy za pśichod“ do Budyšyna ...

Miłoraz njama se bźeze zmysła znicyś

Pósejźenje jo zjawne, a kuždy gósć změjo móžnosć, nam swóje nastupnosći a póstarcenja znate cyniś. Kuždy jadnotliwy luź jo hutšobnje pśepšosony k sobustatkowanju w Serbskem sejmje.

Stwórtk dnja, 23.09., jo Kathrin Michel, kandidatka SPD za Zwězkowy sejm we wólbnem wokrejsu Budyšyn I, se w Njebjelčicach zmakała ze zastupnikami Serbskego sejma ...

25. pósejźenje Serbskego sejma jo se dnja 18. septembra 2021 w Budyšynje wótměło, zasej z pśewóźeceju wideokonferencu ...

Pśirada Ramikowego dogrona za šćit narodnych mjeńšynow Europskeje rady (FCNM) ...

Zachopjeńk junija jo se pilnowała kupka pósrědniś wizuelny zaśišć wó źěle Serbskego sejma, což se bóžko raźiło njejo ...

In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und an Außenminister Heiko Maas begrüßt der Serbski Sejm, dass die Bundesrepublik Deutschland sich ihrer Geschichte stellt ...

Dnja 12. junija jo se wótměło 25. hobradowanje Serbskego sejma ...

Dla tuchylnego połoženja pórucujo prezidij nuznje hobźělenje pśez online-zwisk.
Pósejźenje jo zjawne, a kuždy gósć změjo móžnosć, nam swóje nastupnosći a póstarcenja znate cyniś. Kuždy jadnotliwy luź jo hutšobnje pśepšosony k sobustatkowanju w Serbskem sejmje.

W slědnych mjasecach jo se Serbski sejm intensiwnje zaběrał z konkretnym hugótowanim pśichodnego demokratiskego samopóstajenja serbskego luda ...

8. maja jo se wótměło w Starej šuli a źinsajšnem šulskem muzeumje w Stróži/Wartha 24. pósejźenje Serbskego sejma ...

Dla tuchylnego połoženja pórucujo prezidij nuznje hobźělenje pśez online-zwisk.
Pósejźenje jo zjawne, a kuždy gósć změjo móžnosć, nam swóje nastupnosći a póstarcenja znate cyniś. Kuždy jadnotliwy luź jo hutšobnje pśepšosony k sobustatkowanju w Serbskem sejmje, aktualnje wósebnje w diskusiji hokoło pśipóznaśa ako indigeny lud a hužywanja z togo hurosćecych móžnosćow ako tež wó zachowanje pśirodnych žywjeńskich zakładow w UNESCO-biosferowem rezerwaśe.

Am 15. April ratifizierte der Bundestag das Übereinkommen Nr. 169 über eingeborene und in Stämmen lebende Völker ...

Na zakłaźe situacije pśiraźujo prezidium hobźělenje přez widejo-stream ...

Statkowne zastupowanje serbskich zajmow se dojśpijo pśez na problemy orientowane, w idealnem paźe, zgromadne wustupowanje napśeśiwo statnym a cerkwinskim instancam

Na zakłaźe situacije pśiraźujo prezidium hobźělenje přez widejo-stream ...

Korona-pandemije dla jo Serbski sejm 20. februara swójo 21. pósejźenje zasej pśewjadł ako wideokonferenca w pśibytnosći wjelich gósći a pódpěrarjow ...

Pśiduce posedźenje Serbskego sejma wótměje se zasej online ...

Na pósejźenju Serbskego sejma 23. januara su hobjadanali wótpósłane, sobuwójujuce a gósći znowa wjele napnětych a wažnych temow ...

Pó medijowej powěźeńce kritizěrujo Domowina nowy rewěrowy koncept LEAG, w kótarymž jo nadalej zapisane wótbagrowanje Miłoraza, a jo stakim něnto teke solidarna z tymi, kenž Miłoraz spušćiś njekśě, ako teke z tymi, kenž kśě se póśěženjow bliskich huglowych jamow dla pśesedliś ...

Pśiduce posedźenje Serbskego sejma wótměje se zasej online ...

W lisće na wjednistwo Ewangelskeje krajneje cerkwje Sakskeje pomina pšawniski huběrk Serbskego sejma wóthobrośenje wót pśedewześa, z póstajenim pśetłócyś wjeliki sotšyny poměr ...

Pśiduce posedźenje Serbskego sejma wótměje se zasej online ...

Ako spěchowańske towaristwo jo zapódało SMY z. t. k pódpěrowanju źěła Serbskego sejma na Załožbu za serbski lud pšosbu wó institucionelne spěchowanje jadnaŕskego běrowa.

Serbski sejm jo pśewjadł 14.11.2020 swójo 18. pósejźenje a to ako wideo-konferencu ...

Dnja 31. awgusta su se na iniciatiwu Serbskego sejma zmakali zastupniki huběrka „hustawa/pšawo“ w budyšyńskem Serbskem domje ze zastupnikami Domowiny ...

16. julija su se rozgranjali zastupniki Serbskego sejma w Hodźiju/Göda ze zastupnikami ewangelskeje wósady, Serbskego wósadnego zwězka, sakskego Krajnego cerkwinego amta a ze superintendentom cerkwinego hobcerka wó hustatkowanjach planowanych cerkwinych strukturnych reformow na serbske cerkwine žywjenje ...

Pśed Krajnym sejmom w Drježdźanach jo se wótměła 30.06.2020 manifestacija hobswětowych zwězkow za zdźaržanje wót hudobywanja brunice hobgrozonych sakskich jsow Miłoraz, Obertitz a Pödelwitz ...

Pó hustaśu zjawnych pósejźenjow Serbskego sejma jo se wótměło dnja 13.06. znowa prezencne pósejźenje we Wórjejcach ...

Serbska hucba musy zawěsćona byś za wšyknych huknikow a wšykne huknice!

Serbski sejm wita, až co se něnto tež Serbska rada pśi Sakskem krajnem sejmje za to zasajźowaś, aby se w pśiducem šulskem lěśe hutwóriłej dwě pětej rědowni na Serbskima wušyma šuloma we Worklecach a Ralbicach ...

Sobotu, 29.02.2020 jo se schadował Serbski sejm w dolnołužiskem Huštańu (Wüstenhain) w žurli kafejownje Kśišowka ...

Nach einem arbeits-, aber auch erfolgreichen ersten Jahr der Arbeit der ersten frei gewählten Volksvertretung der Sorben/Wenden stellen sich Vertreter des Serbski Sejm am 20.02.2020 den Fragen der nationalen und internationalen Presse ...

Am Donnerstagabend versammelten sich im Gemeindezentrum in Nebelschütz rund 40 ...

18. januara 2020 jo se Serbski sejm schadował na pśepšosenje kamjeńskego hušego šołty w radnicy Lessingowego města na pódwjacornej kšomje serbskego sedleńskego ruma ...

Zachadnu sobotu su wótpósłane Serbskego sejma hobradowali w serbskej jsy Slěpe slědny raz w lěśe 2019 ...

Serbski sejm reagierujo optimistiski na źinsajšne wózjawjenje koaliciskego dogrona, wiźi pak teke kritiske dypki ...

Zwězk „Ende Gelände“ pśizamknjo se „Zgromadnemu wózjawjenju: Miłoraz se njewótbagrujo!“ ...

Serbski sejm wzejo z wjelikeju starosću k wěsći, až kěžarstwowe powědarje ratificěrowańske plany se póśědujuce na Serbow negěruju ...

Kněžaŕstwo hugronijo se za to, až se Serby ako indigeny lud pśipóznaju ...

In der Sitzung des Serbski Sejm in Cottbus wurden Forderungen an das zukünftige Regierungshandeln in Sachsen und Brandenburg, in den Bundesländern unseres angestammten Siedlungsgebietes gefasst. Diese richten sich an die Fraktionsvorsitzende, Verhandlungsführer und sorbenpolitische Akteure der koalitionsverhandelnden Parteien der jeweiligen Länder.

W gromadna deklaracija wot 18.07.2019 w Drezdźanach Serski Sejm, politiska zastupowanja bramborskich a sakskich serbow, někotare wobydlarjow Miłoraza, wšelakich wobswětowych a naturuškitowych zwjaskow pominali, Miłoraz njebudźe nejo wotbagrować ...

DRESDEN (dpa-AFX) - Das Sorbische Parlament (Serbski Sejm) hat ein sofortiges Ende des Braunkohlebergbaus in der Lausitz verlangt und damit auch den Verzicht auf das Abbaggern der Ortschaft Mühlrose.

Serski Sejm a zastupjenje a podpisanych zwjaskow pćedstaje zgromadnu deklaraciju k Łlužiskych jamow a jama wochoza, a pćichod Miłoraza ...

Die Entscheidung der sächsischen LINKEN, den sorbischen Kandidaten Heiko Kosel, der zugleich auch gewählter Abgeordneter und Vorsitzender des Verfassungs- und Rechtsausschusses des Serbski Sejm ist, auf den 60. und somit letzten Listenplatz zu platzieren, stellt auch einen Affront gegen den Serbski Sejm dar.

Dnja 15. junija jo se Serbski sejm zmakał w Serbskem domje w Budyšynje.

Dnja 15.06.2019 do Serbskego doma – wjelika žurla (Postowe naměsto 2, 02625 Budyšyn)

Dnja 14. apryla jo Serbski sejm w Mrocnej/Pretschen hobradował ...

Sobotu, dnja 30. měrca, jo se wótměła głowna zgromaźina Domowiny w Chrosćicach. Toś tu góźbu stej hužyłej Jadwiga Pjacec ako čłonka z towaristwa Stup dale z.t. a Alexander Pólk, hobej cłonka Serbskego sejma, aby k delegatam kšywowego zwězka hulicowałej wó serbskem kubłanju zwenka Łužyce a wó póśěgu mjazy Serbskim sejmom a Domowinu.

Dnja 1. měrca 2019 jo se w Miłorazu zmakała delegacija Serbskego sejm z pótrjefjonymi brunicoweje jamy Wochoze ...

09.02.2019 w žurli hosćenca „Do zeleneho wěnca“ we Ćisku wot 13 hodź.

Dnja 12.01.18 jo se Serbski sejm prědny raz w Dolnej Łužycy zmakał, w bergarskem domje we Wětošowje ...

dnja 12.01.2919 w Bergarskem domje na Awgusta Bebelowej droze 9 w 03226 Wětošowje (Błota)

dnja 15.12.2018, w gmejnskem zastojnstwje w Njebjelčicach

W srjejźołužyskem Slěpem/Schleife jo se dnja 17. nowembra 2018 konstituěrował Serbski sejm. Wón jo prědne ludowe zastupnistwo Serbow a licy 24 wólonych wótpósłańcow.

17.11.2018

Sobotu, dnja 03.11.2018, jo se w Njebjelčicach pśewjadło pśespytowanje a wulicenje pódłožkow listoweje wólby. Wólbny wjednik dr. Hagen Domaška jo pó źěłapołnem dnju wobkšuśił slědujuce wuslědki ...

Wólbny wjednik za wuzwólenje Serbskego sejma, dr. Hagen Domaška, napomina wšyknych, kótarež su wopšawdnjone wuzwólowaś, ale njejsu dotychměst hyšći wólili, aby tež wótedali swóje głose k zmócnjenju pšawow serbskego luda na samopóstajowanje.

via Youtube

k wólbje za Serbski sejm

Posedźenja a dalše terminy

Přichodne posedźenje wólbneho wuběrka wotměje so štwórtk, 4. oktobra 2018, w času wot 18:00 do 21:30 hodź. we wuradźowanskej rumnosći gmejny Njebjelčicy (Hłowna dróha 9, 01920 Njebjelčicy).

Nosarske towaristwo Smy z.t. jo dnja 29.09.2018 pśepšosyło do Njebjelčic na wuzwóleńske wjeraškowe zarědowanje ...

Rozpósłanje wólbnych podłožkow jo se zachopiło, dary su móžne

Přichodne posedźenje wólbneho wuběrka wotměje so póndźelu, 17. septembra 2018, w času wot 17:00 do 21:30 hodź. we wuradźowanskej rumnosći gmejny Njebjelčicy (Hłowna dróha 9, 01920 Njebjelčicy).

Wyši měšćanosta Běłej Wody Torsten Pötsch přeprosy dnja 13.08.2018 na info-forum wo Serbskim sejmje ...

Posedźenje wólbneho wuběrka póndźelu, 20.08.2018

Dnja 17. julija 2018 jo Rada starostow w Njebjelčicach wobzamknuła pódlěšenje casa za zapodaśe wólbnych naraźenjow za kandidatow za Serbski sejm ...

Na pśepšosenje pšawniskego wuběrka Domowiny su se dnia 12. junija stajili zastupniki Serbskeje rady starostow pšašanjam k pśedstojecym wólbam.

In seinem Positionspapier „Rechtsstellung der sorbischen Minderheit / Körperschaftsfrage“ stellt der auf Öffentliches und Völkerrecht spezialisierte Hamburger Professor Stefan Oeter fest ...

Přeprošujemy Tebje/Was na dalše zjawnje zetkanje k wuradźowanju postupowanja zjawneho dźĕła - ćežišćo Delnja Łužica - z iniciatiwu Serbski sejm a Rada Starostow.

Hobrubjone z małym kulturnym programom na kšomje nalěśojskego swěźenja Krabatowego młyna w Carnem Chołmcu jo se dnja 1. maja 2018 swětosnje wózjawiło wólbne napominanje k huzwólenju Serbskego sejma, prědnego demokratiski legitiměrowanego ludowego zastupnistwa serbskego luda ...

Am 28. April 2018 hat die Initiative Serbski Sejm Herrn Dr. Hartmut Leipner als Mitglied der Rada Starostow (Ältestenrat) abberufen.

1. posedźenje wólbneho wuběrka

Wutrobnje přeprošujemy na přichodne zjawne zetkanje Iniciatiwy Serbski sejm a Rady starostow ...

Dnja 10. apryla 2018 jo se w Nowej Łuce (Halštrowska Hola) zmakało dogromadu 13 cłonkow Rady starostow a iniciatiwy, telefoniski pśišaltowane su byli dalšne cłonki, aby zgromadnje hujasnjowali zbywajuce pšašanja ku Serbskemu sejmoju a kšacy k jogo huzwólenju ...

„Pšosba njamóžo se wót Załožby za serbski lud pódpěrowaś, dokulaž pśedmjat spěchowanja njewótpowědujo w statnem dogronje wó załoženju Załožby za serbski lud hopisanemu załožbowemu zaměroju ...“

Betreff: Antrag auf Finanzierung der Urwahl einer demokratisch legitimierten Volksvertretung der Sorben und Wenden in Deutschland

My, Iniciatiwa za demokratiski legitiměrowane serbske ludowe zastupnistwo „Serbski Sejm“ kaž teke „Rada starostow“ pśepšosujomy Was hutšobnje na centralnu Casnikarsku konferencu pśi góźbje huzwólowanja pśedparlamenta serbskego luda.

Kulowate blido dnja 23.8.17 w Serbskem domje w Budyšynje, kótarež jo gromadu wjadło radnu šyrokosć akterow a zajmcow, jo sajźiło nowe akcenty k rozwězanju aktualnych kubłańskich problemow a jo było zrazom wažny kšac za konkretizěrowanje pśedstajenjow wó pśiducej kubłańskej awtonomiji serbskego luda ...

Źěłowa kupka Rady starostow, Towaristwa „Smy“ z. t. a Iniciatiwy za Serbski Sejm ...

Zum Thema Zukunft der sorbischen/wendischen Forschungs- und Bildungslandschaft lädt die Initiative für eine sorbische/wendische Volksvertretung - Serbski Sejm zu einem Runden Tisch ein ...

Die nationale Minderheit der Sorben braucht nach Ansicht der Linken im sächsischen Landtag mehr politische Rechte ...

7. awgusta jo Smy z.t. pśepódało direktoroju Załožby za serbski lud pšosbu wó spěchowanje k hurownanju koštow prahuzwólowanja do sejmika ...

Ab heute können europäische Bürger überall online die Europäische Bürgerinitiative für die Minderheiten und die kulturelle und sprachliche Vielfalt in Europa unterstützen ...

Die Initiative Serbski Sejm freut sich über die beschlossene Änderung des Sächsischen Hochschulzulassungsgesetzes ...

Po předsydźe Domowiny Dawida Statnika podpěruje nětko ze zapósłancom krajneho sejma Marka Šimana dalši wažny akter centralne žadanje, kotrež bu w januarje při kubłanskim wjeršku iniciatiwy sejma wot wobdźělnikow wudźěłane ...

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel,
sehr geehrter Herr Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière,
sehr geehrter Herr Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Hartmut Koschyk, ...

Z konstituěrowanim huzwólowańskego huběrka a wózjawjenim wólbnego napominanja nejpózdźej w nazymje, zachopijo Iniciatiwa za Serbski sejm pśigótowański wólbny proces ...

Na pśepšosenje Rady za serbske nastupnosći pśi góźbje jeje 18. pósejźenja, dnja 21.3. w bramborskem krajnem sejmje, stej Iniciatiwa za demokratiski legitiměrowane serbske ludowe zastupnistwo a Rada starostow tomu gremijoju stojałej k dispoziciji za pšašanja.

Mit einem Offenen Brief an die Europaabgeordneten im sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet, mit der Bitte um Weiterleitung an den EU-Kommissionspräsidenten, Herrn Jean-Claude Juncker, schaltet sich die Initiative für eine demokratisch legitimierte Volksvertretung der Sorben/Wenden in die weitere Entwicklung Europas ein.

Herr Statnik fasst zusammen, dass es doch bereits „15 Veranstaltungen gab, an denen Vertreter von Sejm-Initiative und Domowina gemeinsam teilgenommen haben“. Keine dieser Zusammentreffen führte jedoch zu einem Dialog in der Sache ...

W direktnem lisće na cłonkojske towaristwa a pśedsedarstwo Domowiny z. t. ako teke zjawnje w Serbskich Nowinach jo „Iniciatiwa za demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo Serbow – Serbski Sejm“ srjejź februara z konkretnje naraźonymi terminami pśepšosyła na zjawne rozgrono wó centralnych pśiducych nadawkach, kótarež su trěbne za zachowanje kulturneje identity serbskego luda, a za to notne politiske kompetence. Tuchylne pśepšosenje na rozgrono jo se stało z wócakowanim, až pśi widobnych se pśiwóstśecych wěcownych problemach dejało konstruktiwne zjadnanje na powšyknje akceptabelne a politiski k jadnanju zamóžne zastupnistwo byś w zajmje wšyknych derje měnjecych Serbow. Na pórucone rozgrono pak njejo žeden wótgłos dójšeł. Na dopšašanje pak jo njeoficielnje južo pśišło samske wótegrono, až take rozgrono njejo žycone. Z tym pókšacujo zwězkowe pśedsedarstwo swóju obstrukcisku strategiju zajźonych pěśich lět.

3. měrca jo se we slěpjańskem serbskem kulturnem centrumje Rada starostow k prědnemu razoju zmakała ...

Dnja 28.02.17 jo wótźělba „Iniciatiwy za demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo - Serbski Sejm“ była z gósćom bramborskich frakcijow krajnego sejma CDU, Lěwica, Zwězk 90/Zelene a SPD.

W wótwórjonem lisće napomina serbska parlamentowa iniciatiwa Serbski Sejm bramborske kněžarstwo ...

Bezugnehmend auf die Bitte des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst um Zuarbeit zur Erstellung des „Fünften Berichtes der Sächsischen Staatsregierung zur Lage des sorbischen Volkes“ hat die Initiative Serbski Sejm zu den in letzter Zeit schwerpunktmäßig bearbeiteten Bereichen Stellung genommen.

Wjetši dyžli prjedy je zajim, problemy a šansy pomjenować a je rozrisać, ma-li kóždy móžnosć, zjawnje sobu rěčeć a sobu rozsudźe.

Dnja 28. januara wót 14:00 góźinow pśewjeźo se pśez iniciatiwnu kupku za Serbski sejm w groźe we Wórjejcach powołanje Rady starostow ako nadpartajowy symbol serbskego luda ...

Kubłański wjerašk zmóžnijo online-hobźělenje pśez livestream a pórucyjo hobšyrnu materijalowu zběrku

Inicijatiwa Serbski Sejm pśepšosujo sobotu, 12. januara 2017, wót zeger 13:30 do Kamjeńtnego domu w Budyšynje k prědnemu Serbskemu kubłańskemu wjeraškej ...

Na zarědowanju k 15. wrośenicy Chrosćańskego šulskego štrajkowanja, kenž jo Hajko Kozel, cłonk krajnego sejma Sakskeje (LĚWICA), wjelgin derje organizěrował ...

Pód titelom: Dowažyś se demokratiju: Serbski sejm – k prědnemu razoju Parlament Serbow wóžywijo se 5.9. wót zeger 18.00 w budyšyńskem Kamjeńtnym domje ideja sejma ...

W ramiku 1. Budyskich tyźenjow demokratije planujo iniciatiwa zarědowanje pónjeźelego

Pó hobradowanju w juniju pókšacujomy z našymi planowanjami w dalšnej klawsurje ...

Dnja 11. junija jo se zmakało 15 wobźělnikow na klawsurje iniciatiwy w Njebjelčicach. Mjazy nimi jo był ...

11. junija zmakamy se ako cłonki iniciatiwy w Njebjelćicach ku klawsurje, aby drogu konkretnje nacerili, kak dojśpijomy naš cel, a aby planowali wótpowědne kšace.

Internetowa prezentacija iniciatiwy „Serbski Sejm” jo se zakładnje hobnowiła a jo se w nowej formje startowała. W pśiducych tyźenjach zaźěłaju se dalšne ideje a strukturne pśinoski.

Ze srjejźi iniciatiwy „Serbski Sejm“ jo se załožyło towaristwo „Smy“. Towaristwo iniciatiwu pšawniski njaso, mócujo jeje źěło a zawěsćujo wósebnje zastojanje financow.

Zachopjeńk januara smy startowali pódpěrowańsku akciju we formje pódpisowych lisćinow.