Za serbske ludowe zastupnistwo
Für eine sorbische/wendische Volksvertretung

Wótgłos w medijach

W toś to hobcerku namajajośo artikeIe, kenž su se wózjawili we wšakorakich casnikach wó iniciatiwje „Serbski sejm“.
Jolic až se zajmujośo za aktualne powěźeńki abo jolic až maśo konkretne pšašanja wobrośćo se pšosym na našogo powědarja abo informěrujśo se pód „Aktualne“.

Medijowy pśeglěd